I am working on translation.

Rozmnožování

Zástupci čeledi Achatinidae jsou hermafrodité. To znamená, že každý plž produkuje jak vajíčka tak spermie. Nedochází ale k oplodnění vajíček vlastními spermiemi. Spermie musí pocházet od jiného jedince. Zástupci čeledi Achatinidae dospívají přibližně do jednoho roku věku při velikosti okolo 6-8cm (u velkých druhů).

Vzhledem k tomu, že může dojít k mezidruhovému křížení a často dochází ke křížení u poddruhů jednotlivých druhů či odlišných populací jednoho druhu, je nutné blízce příbuzné druhy, poddruhy či populace chovat odděleně. Taxonomie čeledi není ještě zdaleka vyřešená a je tedy možné, že dvě odlišné populace jednoho druhu jsou ve skutečnosti odlišné druhy. Proto pokud možno nemícháme jedince z různých oblastí a snažíme se držet čisté linie s údajem o lokalitě původu.

Po jednom až třech týdnech od páření dochází ke kladení vajec (výjimkou je Achatina iredalei, která přímo "rodí" živá mláďata). Plž si také může spermie uschovat a produkovat oplozené snůšky i po delší nepřítomnosti dalších jedinců (až po roce). Počet i velikost vajec se výrazně liší v závislosti na rodu, druhu či velikosti. U všech plžů čeledi platí přímá závislost mezi velikostí druhu (populace) a velikostí jednotlivých vajec a početností snůšky.

Početné jsou snůšky u zástupců rodu Achatina (100 - 1000 vajec), u kterých vejce dosahují jen velikosti 4-5mm v průměru a jsou většinou téměř kulatá. Málo početné jsou snůšky u zástupců rodu Archachatina (3-20), u kterých jsou vejce spíše vejčitá s velikostí v delší ose 10-25mm. U rodu Limicolaria snůšky obsahují 15-40 vajec velkých přibližně 5mm v průměru. Vejce jsou vždy tvrdá, s vápenitou skořápkou.

Vejce udržujeme ve vlhkém substrátu ve stejných podmínkách jako v chovných nádržích rodičů. Pro snazší manipulaci s mláďaty je po nakladení lepší vejce přemístit do jiné nádoby.

Mláďata se líhnou přibližně za dva (Achatina, Limicolaria), tři (Achatina achatina) až šest týdnů (Archachatina). Po vylíhnutí začnou konzumovat skořápky svých vajec. Do týdne začnou přijímat stejnou potravu jako dospělci. Od začátku jim také umožníme neomezený přístup ke zdroji vápníku (sépiová kost).

Copyright © Tomáš Protiva 2010 - 2024.