Pachybolidae

Subcategories: Atopochetus / Centrobolus / Pelmatojulus

Sort by: name / price / adult size / difficulty
Atopochetus dollfusi Vietnam
Breeding difficulty:
Medium
Size:
6 - 8 cm
Adult size:
10 - 12 cm
Available:
0 pcs
Price:
€12
Sold out
Atopochetus spinimargo Thailand
Breeding difficulty:
Easy
Size:
5 - 6 cm
Adult size:
7 - 8 cm
Available:
0 pcs
Price:
€12
Sold out
Centrobolus annulatus Mozambique
Breeding difficulty:
Easy
Size:
7 - 8 cm
Adult size:
7 - 8 cm
Available:
0 pcs
Price:
€20
Sold out
Pelmatojulus ligulatus Cameroon
Breeding difficulty:
Medium
Size:
10 - 12 cm
Adult size:
16 cm
Available:
15 pcs
Price:
€16

Copyright © Tomáš Protiva 2010 - 2021.